Visste du at det i mars er blitt kunngjort endringer i arbeidsmiljøloven? 🤚🏻
Disse endringene trer i kraft fra 1.1.2024.

Det har blitt tydeliggjort krav for arbeidsgivere når det gjelder 👇🏻

Etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU)
I virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 30 deltakere skal det være arbeidsmiljøutvalg.
Det skal også opprettes utvalg i virksomheter mellom 10 og 30 arbeidstakerne dersom en partene, eller dersom Arbeidstilsynet bestemmer at arbeidsforholdene tilsier det.

HMS-ansvaret for innleide arbeidstakere
Når innleide arbeidstakere eller selvstendige oppdragstakere utfører arbeidsoppgaver tilknyttet virksomheten, skal arbeidsgiver:
Sørge for at andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene og samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Valg av verneombud
Ved virksomheter med færre enn 5 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Tidligere gjaldt denne bestemmelsen virksomheter med færre enn 10 arbeidstakere.

Etablering av samarbeidsorgan
Det skal etableres rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og arbeidstakerne, hos konsern med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Samarbeidsformen skal etableres i samråd med et flertall av arbeidstakerne i konsernet, eller en eller flere lokale fagforeninger. Med konsern menes et morforetak og ett eller flere datterforetak.

Drøfting av bruk av deltidsansatte/vikarer etc.
Arbeidsgiver skal minst en gang i året drøfte med de tillitsvalgte bruken av deltid, midlertidig ansettelse, innleie, selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.

Du kan lese fullstendig oversikt over de nye endringene her:

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern) – Lovdata