Ekspertbistand

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning. Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste, finansiert via Nav som en tilskuddsordning i IA avtalen hvor formålet er å forebygge og redusere hyppig og langvarig sykefravær.

Hvordan søke tilskudd til ekspertbistand?

Se mer informasjon på Nav sine nettsider:
Tilskudd til ekspertbistand – nav.no

Hva er ekspertbistand?

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan i noen tilfeller ha behov for ekstern hjelp for å finne løsninger for veien videre. Sykemeldte arbeidstakere har ofte sammensatte utfordringer og f.eks. kombinasjon av fysiske og psykiske plager kan for noen arbeidsgivere oppleves som utfordrende å håndtere.

Eksperten er en nøytral part som skal bidra til å kartlegge og avklare utfordringer på arbeidsplassen som fører til fravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstaker i stand til å utføre arbeid. Målet er at arbeidstaker skal komme tilbake til sitt arbeid, eller annet arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver.

Hvem er det for?

Ekspertbistand er et tilbud som omfatter alle bransjer og virksomheter. Det brukes i enkeltsaker med hyppig/ langvarig fravær, som ikke har latt seg løse ved normal sykefraværsoppfølging.

Hvordan foregår det?

Ekspertbistand vil være et tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker får individuell oppfølging og det utarbeides en handlingsplan med utgangspunkt i arbeidstakers helse og arbeidsevne.

Målet er at arbeidstaker skal komme tilbake i sin stilling, over i en ny stilling, eller se på mulighet for jobbskifte eller kompetanseheving.

Hvem er eksperten?

Våre eksperter har kompetanse på arbeid og helse og kan bistå dere i saker som handler om:

• helhetlig sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
• arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
• relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
• konflikthåndtering
• omstillingsarbeid

Reidun Følgesvold

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

920 53 420

reidun@mosaicmedical.no

Hanne Lende

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

45 83 47 83

hanne@mosaicmedical.no

Christine Hole

Fysioterapeut / HMS-rådgiver 

45 83 47 83

christine@mosaicmedical.no