Bedriftshelsetjeneste

Mosaic Medical er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste, lokalisert på Forus, Vestre Svanholmen 14.

 Vårt team består av engasjerte medarbeidere som bistår virksomheter med forebyggende HMS- arbeid i tråd med lovkrav tilpasset din virksomhets behov. 

Våre tjenester:

Bistand til det systematiske HMS-arbeidet

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det systematiske HMS- arbeidet. Det følger av arbeidsmiljøloven § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, hvor det er listet opp åtte punkter som beskriver hva det systematiske HMS – arbeidet skal bestå av:

 • fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
 • oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
 • kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
 • under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
 • iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i medhold av denne lov,
 • sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
 • sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det,
 • foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

De samme punktene finner en også i Internkontrollforskriften. Internkontrollforskriften er omtalt som virksomhetens Internkontroll. Begrepene HMS – system og Internkontroll blir ofte brukt litt om hverandre, men er to sider av samme sak. Formålet med Internkontrollen er å sikre at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldig helsepåvirkning og at miljø – og sikkerhetshensyn er ivaretatt.

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Vi vil kunne bistå arbeidsgiver med:

 • revisjon av virksomhetens internkontroll
 • revisjon av overordnede risikovurderinger
 • lederstøtte og opplæring av verneombud
 • vurdering av risiko og eksponeringsforhold
 • deltakelse under vernerunder, AMU og andre forum hvor HMS – arbeid står sentralt
Arbeidsmedisin/ arbeidshelse

Når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning av arbeidstakerne med hensikt å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelatert helseskade (§ 14-1 Krav til helseovervåkning, Arbeidstilsynet).

Risikobasert målrettet arbeidshelseundersøkelse skal gjennomføres når arbeidstaker utsettes for:

 • arbeid med asbest
 • arbeid som innebærer støy
 • bergarbeid
 • arbeid med biologiske faktorer
 • arbeid med farlige kjemikalier
 • arbeid med fare for eksponering for ioniserende stråling
 • eksponering for elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 • arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader
 • dykking
 • røyk- og kjemikaliedykking

Risikobasert målrettet arbeidshelseundersøkelse skal tilbys når arbeidstakeren utsettes for:

 • arbeid ved dataskjerm (synsprøve)
 • arbeid ved avløpsanlegg
 • arbeid som innebærer eksponering for mekaniske vibrasjoner
 • arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 • arbeid som hovedsakelig utføres om natten

Arbeidshelseundersøkelser utføres av helsepersonell med kompetanse om årsakssammenhenger mellom ulike påvirkningsfaktorer i arbeidsmiljøet og sykdom, skade og/ eller helseeffekt.

Undersøkelsen består av:

 • registrering av arbeidstakerens yrkeshistorie med tidligere og nåværende eksponeringer
 • registrering av tidligere sykehistorie og nåværende helsetilstand
 • registrering av aktuell fritidseksponering
 • målrettede undersøkelser ut fra eksponeringer i arbeidsmiljøet
 • RMA (risikobasert målrettet arbeidshelseundersøkelse) analyse
 • eventuelt henvisning til arbeidsmedisinske polikliniske utredninger

Virksomheten vil i etterkant av undersøkelsene motta anonymisert rapport på gruppenivå, hvor funn og tiltak presenteres.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidsmedisinsk poliklinikk er for yrkesrelaterte skader, ulykker eller plager. Vi tilbyr konsultasjoner hos lege, sykepleier, fysioterapeut eller yrkeshygieniker med kompetanse på årsakssammenhenger mellom ulike påvirkningsfaktorer i arbeidsmiljøet og sykdom, skade og/ eller helseeffekt.

Vi tilbyr bistand med:

 • krisehåndtering
 • behandling av yrkesrelaterte skader/ plager
 • yrkesvaksinering
 • sykefraværsoppfølging
 • henvisning til spesialisthelsetjenesten
Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til fravær i arbeidslivet, og oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større en kroppen tåler.

Årsakene til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er oftest sammensatte. Både fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle forhold spiller inn. Eksempler vil være manuelt arbeid, uheldige arbeidsstillinger, statisk arbeid, vibrasjoner, tidspress, stress, kultur m.m.

For å unngå belastningsskader og sykdom, må både arbeidstaker og arbeidsgiver ta hensyn til hva som er god ergonomi. Arbeidsgiver er lovpålagt å kartlegge og vurdere risikoforholdene i virksomheten, og iverksette tiltak som reduserer risiko for uheldige belastninger i arbeidet.

Vi vil bistå din virksomhet med:

 • ergonomisk kartlegging og risikovurdering
 • fysikalsk vurdering med individuell oppfølgingsplan
 • undervisning i arbeidshelse og ergonomi
 • råd og veiledning av tilretteleggingstiltak i virksomheten (utstyr/ hjelpemidler)
 • forebyggende kampanjer
Yrkeshygiene – fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Yrkeshygiene er en del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten. Målet med yrkeshygiene er å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Yrkeshygiene omfatter blant annet identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer (blant annet støv, gass, giftstoffer, løsemidler, stråling, støy, vibrasjoner, uheldige arbeidsstillinger, mikrobiologi m.m.). Det omfatter også vurdering av risiko for helseskade for personer som utsettes for slike faktorer, samt forslag til forebyggende tiltak.

Vår yrkeshygieniker kan bistå med:

 • informasjon om relevante lover og forskrifter både norsk og internasjonalt.
 • kartlegging og risikovurdering av fysiske arbeidsmiljøfaktorer (støy, vibrasjon, lys og stråling)
 • kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer (gass, røyk, støv, løsemidler og fiber)
 • kartlegge biologiske arbeidsmiljøfaktorer (legionella, muggsopp og bakterier)
 • måling/vurdering av inneklima
 • tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko
 • bistand til HMS-datablad/stoffkartotek
 • rådgivning og bistand ved utarbeiding, vedlikehold og revisjon av HMS-systemer
 • deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, HMS-møter og andre HMS – fora.
 • internundervisning og kurs
Organisatoriske forhold

Organisatorisk arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet er organisert og lagt til rette, og hvordan arbeidsplassen er utformet og innredet, for det arbeidet som virksomheten utfører. Måten arbeidet er organisert på, skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Sentrale arbeidsbetingelser som kan representere mulige risikoforhold og helseskadelige eksponeringer er:

 • organisering av arbeidet
 • tilrettelegging
 • alenearbeid
 • ledelse
 • styrings- og planleggingssystemer
 • kontroll og overvåking
 • medvirkning
 • informasjon og opplæring
 • arbeidstilknytning og arbeidsavtaler
 • arbeidstidsordninger
 • omstillinger

Vi har kompetanse og kan bistå arbeidsgiver med å:

 • kartlegge forholdene
 • analysere data
 • iverksette tiltak for å skape en helsefremmende arbeidsplass
Psykososiale forhold

Psykososialt arbeidsmiljø handler om det sosiale samspillet på arbeidsplassen, og hvordan samspillet påvirker de ansattes mentale helse. Ofte er de psykososiale arbeidsbetingelsene en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt. Derav må en se det psykososiale sammen med de organisatoriske forholdene.

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som for alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Nedenfor omtaler vi de temaene som loven regulerer når det gjelder psykososiale forhold.

 • Integritet og verdighet
 • Kontakt og kommunikasjon
 • Trakassering og annen utilbørlig opptreden
 • Vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
 • Arbeidsrelatert stress
 • Konflikt

Vårt team har kompetanse på hvordan psykososiale forhold kan virke inn på de ansattes helse og arbeidsmiljø.

Vi kan bistå arbeidsgiver med å:

 • kartlegge forholdene
 • analysere data
 • iverksette tiltak for å skape en helsefremmende arbeidsplass.
Sykefraværsoppfølging

Lavt sykefravær er lønnsomt, både for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet.  Ofte er dette likevel ikke nok motivasjon for å redusere et høyt sykefravær. Derfor gir lovverket rammer for sykefraværsarbeidet. Det definerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og hvilke roller legen, bedriftshelsetjenesten og NAV skal ha.

Sykefravær er fravær fra jobben på grunn av sykdom, skade eller andre helseproblemer. Muskel- og skjelettlidelser er årsak til nesten 40 % av alt sykefravær over 16 dager i Norge. 20 % skyldes psykiske plager eller sykdommer (Stami, 2020).

Vi kan bistå med:

 • deltakelse i oppfølgingsmøter/ dialogmøter
 • rådgivning og veiledning til arbeidsgiver og den sykemeldte
 • arbeidsmiljøkartlegging
 • bistå i utarbeidelse av sykefraværsrutiner
 • ergonomisk arbeidsplassvurdering (funksjonsvurdering)
 • helsefremmende kampanjer med fokus på nærvær
 • kurs og opplæring av arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og roller i sykefraværsoppfølging
Oppfølging av gravide arbeidstakere

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide arbeidstakere. Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges slik at den gravide kan stå i arbeid lengst mulig.

Vi kan bistå med:

 • oppfølgingssamtaler med arbeidsgiver og den gravide
 • bistå arbeidsgiver med utarbeidelse av rutiner for omplassering
 • kartlegging og risikovurdering av eksponeringer i arbeidsmiljøet som kan påvirke foster og mor (yrkeshygieniker og lege)
Rus og avhengighet i arbeidslivet

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rus og avhengighetsproblematikk. Mange tenker at rusmiddelbruk og spill-aktiviteter er en privatsak. Men når bruken påvirker arbeidssituasjonen og relasjonene på jobb negativt, er det ikke lenger noe som hører bare privatlivet til.

De negative konsekvensene for arbeidslivet ved rusmiddelbruk og spill viser seg som regel i form av:

 • økt sikkerhetsrisiko
 • nedsatt arbeidsprestasjon og kvalitet
 • høyere fravær
 • svekket omdømme
 • dårligere arbeidsmiljø
 • merarbeid for kolleger

Vårt team arbeider etter AKANs retningslinjer (AKAN kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, opprinnelig Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani).

Vi kan bistå din virksomhet med å:

 • etablere, utforme og implementere rusmiddelpolicy (kjøreregler) tilpasset virksomheten
 • kartlegge risiko og behov i virksomheten
 • bistå arbeidsgiver med å forankre og organisere arbeidet
 • sette arbeidsgiver i stand til å gjennomføre samtaler basert på bekymring
 • se til at arbeidet følges opp gjennom HMS- rutiner
 • hjelpe arbeidstakere som har utviklet rus- eller spill problem gjennom individuelle Akan- avtaler, herunder rusmiddeltesting.
Vaksinasjon

Yrkes – og arbeidsreise vaksinering er et arbeidsmiljøtiltak, som betales av arbeidsgiver. Vaksinering er frivillig, men anbefales dersom en eksponeres for biologiske faktorer som kan gi helseskader.

Åpningstider for vaksinasjon: Mandag- fredag 08.00- 15.30

For timebestilling, ring sentralbord på telefon: 52 05 52 28

For vaksinasjon ute i bedrift: ta kontakt med leder for BHT, Reidun Følgesvold, på telefon: 920 53 420

E-post: reidun@mosaicmedical.no

Krisehåndtering

Krisehåndtering handler om å vise omtanke for de som er direkte og eller indirekte berørt av en alvorlig hendelse.

I akutt fase: av en uønsket hendelse som ulykke, dødsfall, vold eller trusler kan vi bistå med debrifing, informasjonsmøter og lederstøtte, på individ, gruppe og bedriftsnivå.

Kriseteamet består av: bedriftslege, bedriftssykepleier og psykolog med krisehåndtering.

I etterkant av en uønsket hendelse: kan vi bistå virksomheten med revisjon av rutiner for håndtering av uønskede hendelser.

Kurs

Mosaic Medical tilbyr bedriftsinterne og eksterne kurs. Kursene kan arrangeres i våre lokaler eller ute i bedrift.

Vi har følgende kurs:

Grunnkurs i arbeidsmiljø

 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS – opplæring. Opplæring er en sentral del av HMS-arbeidet, og kunnskap er avgjørende for å kunne oppnå et godt HMS-arbeid i praksis. Å gi alle involverte parter i HMS-arbeidet opplæring, er et viktig steg på veien for at din virksomhet skal kunne etterleve lovkravene på en god måte.

Krav til forkunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskap, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede har kjennskap til stoffet.

Kurset gir deltakerne kunnskap om:

 • HMS som begrep
 • Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Internkontrollforskriften
 • Roller i HMS-arbeidet
 • Varsling om kritikkverdige forhold
 • Arbeidsrelatert skade og sykdom
 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet
 • Risikovurderinger
 • Handlingsplan
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ergonomi
 • Sykefravær; forebygging og oppfølging

Kurset består av:

 • undervisning og hjemmeoppgaver

Kurset passer for personell med krav om 40-timers HMS – opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Krav om opplæring:

 • Arbeidsgiver

Personell som ønsker kompetanse i HMS:

 • Øvrig ledelse
 • HR- og HMS- personell og tillitsvalgte.

Varighet: 40 timers HMS- kurs over 3 dager

Sykefraværsoppfølging

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å følge opp sykemeldte i virksomheten. Ved sykefravær, er målet å legge til rette for at arbeidstakeren så raskt som mulig skal komme tilbake til arbeid. Arbeidsgiver har ansvaret for å legge til rette for dette, samt forebygge at nye arbeidsrelaterte sykefravær oppstår.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om:

 • sykefravær – en privatsak?
 • arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar og plikter
 • tidsfrister i oppfølgingsarbeidet
 • den vanskelige samtalen
 • hva kjennetegner en helsefremmende arbeidsplass

Kurset består av:

 • undervisning og refleksjonsoppgaver i grupper.

Kurset passer for:

 • Ledere med personalansvar og HR personell.
Konflikthåndtering

Uoverensstemmelser og konflikter er vanlig på alle arbeidsplasser. Så lenge det dreier seg om faglig uenighet kan konflikter være positive. De tydeliggjør vesentlige temaer og gir mulighet for problemløsning og endring. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. Men uoverensstemmelser og konflikter kan også gi negativ innvirkning på arbeidsmiljø, psykisk helse / trivsel, produktivitet og kan føre til mobbing dersom de ikke håndteres i tide.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om:

 • hvordan uoverensstemmelser og konflikter oppstår
 • konfliktdempende kommunikasjon
 • arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar, plikter og rettigheter
 • forebyggende strategier og løsningsfokuserte tilnærminger

Kurset består av undervisning og refleksjonsoppgaver i grupper.

Kurset passer for: Arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Akan

Rus forebyggende arbeid – en viktig del av virksomhetens HMS- arbeid for et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø.

Ruskulturen i virksomheten kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med en klar policy.

Kurset gir en innføring i:

 • arbeidsplassen som forebyggende arena
 • hensikten med en policy
 • roller og ansvar
 • gevinsten ligger i åpenheten
 • #Tapraten
 • oppfølging av ruspåvirket ansatt og veien videre

Kurset består av: undervisning og refleksjonsoppgaver i grupper.

Kurset passer for: arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Førstehjelp - DHLR (Hjerte-lunge-redning med hjertestarter)

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Kurset gir en innføring i:

 • hva er livreddende førstehjelp?
 • frie luftveier
 • varsling
 • pasientundersøkelse
 • bevisstløshet og sideleie
 • fremmedlegeme i luftveier
 • hjerte- lungeredning med hjertestarter

Kurset passer for: Alle

 

Stress og stressmestring

Stress kan beskrives som en reaksjon på en krevende fysisk eller psykisk påvirkning. Det betyr at det ikke er belastningen vi utsettes for som bestemmer om noe er stressende, men hvordan vi reagerer på det vi utsettes for. Stress er subjektivt og hva som skaper stress varierer fra person til person.

Kurset gir en innføring i:

 • hva er stress?
 • risikofaktorer for arbeidsrelatert stress
 • kjennetegn på negativt stress
 • når er stress skadelig?
 • ansvar og roller
 • hvordan håndtere stress?
 • enkle avspenningsteknikker

Kurset består av: undervisning og refleksjonsoppgaver i grupper.

Kurset passer for: arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Riktig bruk av personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for å velge personlig verneutstyr som er egnet for oppgaven, og gi nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold av disse.

 • Korrekt bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr
 • Hvordan skal personlig verneutstyr tas på og av?
 • Hvordan sikre korrekt tilpasning av personlig verneutstyr?
 • Hvordan skal personlig verneutstyr oppbevares?
 • Hvordan vedlikeholde personlig verneutstyr?
 • Hvordan skal kontaminert personlig verneutstyr kasseres?

Kurset passer for: alle

 

Psykisk helse på arbeidsplassen

Psykisk helse er sentralt i HMS – begrepet. For mange er utfordringer knyttet til psykisk helse fortsatt et stigmatiserende, tabu- og skambelagt tema. Åpenhet er viktig. Arbeidsplassen skal være et bra sted å være, også når man sliter psykisk. Det er noe vil alle kan bidra til.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om:

 • hvordan øke åpenhet rundt psykisk helse
 • hvordan skape en trygg arbeidsplass- der alle kan være seg selv- bry seg om hverandre og ikke minst se hverandre.
 • hvordan løfte psykisk helse som tema i HMS- arbeid, i din virksomhet

Kurset består av undervisning og refleksjonsoppgaver i grupper.

Kurset passer for: arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Vibrasjon

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for vibrasjoner og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med eksponeringen.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for mekaniske vibrasjoner får nødvendig opplæring om:

 • Hva er vibrasjon?
 • Hånd- arm og helkroppsvibrasjoner
 • Hvordan påvirkes mennesket av vibrasjoner og hva er konsekvensene av skade?
 • Hvem er det som er mest utsatt for skaderisiko?
 • Hvordan vurderer vi risikoen for vibrasjonsskade?
 • Hvordan forebygge vibrasjonsskader?
 • Bruk av produsentdata, beregning av daglig vibrasjonseksponering
 • Hva sier lovverket?

Kurset passer for: arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Støy

I henhold til forskrift AML §4-4. Forskrift om utførelse av arbeid kap. 14 skal arbeidsgiver kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med eksponeringen.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for støy, får nødvendig opplæring om:

Kurset passer for: arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

H2S

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til H2S, utstyr og prosedyrer. Kurset gir deltakerne en forståelse for når H2S kan forekomme og hvordan gassen kan spres ved ulike forhold. Deltakerne skal kunne anvende beskyttelses- og redningsutstyr, samt ha kjennskap til livreddende førstehjelp ved H2S – uhell.

Kurset gir en innføring i:

 • Farer, kilder, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2 S) og svoveldioksid (SO2)
 • Symptomer på eksponering
 • Riktig bruk av måleutstyr
 • Redningsteknikker og førstehjelp
 • Riktig valg, bruk og vedlikehold av verneutstyr
 • Prosedyrer for entring av lukket rom
 • Aktuelle lover, forskrifter og grenseverdier

Kurset passer for: personell som arbeider i områder hvor det kan forekomme H2S – gass.

 

Helsefare ved varme arbeider

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere og verneombud som utfører varmt arbeid får informasjon og opplæring i varmt arbeid. Arbeidstakere skal kunne vite hva de utsettes for (stråling, støy, vibrasjoner, gasser, åpen varme) og hvordan de skal beskytte seg.

Kurset gir en innføring i:

 • Farene med ulike typer varmt arbeid
 • Eksponering og helsefare ved varmt arbeid
 • De ulike arbeidsoperasjonene og hvilke stoffer som frigjøres
 • Informasjon om de ulike stoffene og hvilken helsefare de representerer
 • Stråling
 • Støy
 • Vibrasjon
 • Riktig valg og bruk av personlig verneutstyr
 • Aktuelle lover og forskrifter

Kurset passer for: personell som utfører varmt arbeid, arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering

God kjemikaliehåndtering virker forebyggende og gir bedriften en sikker og kostnadseffektiv drift.

Dette er kurspakken for deg som omgås eller bruker kjemikalier og ønsker en grunnleggende forståelse, økt kunnskap og praktisk opplæring i kjemikaliehåndtering. Vi ser på ulike typer kjemikalier i egen bedrift, typiske farer, hvordan lese merkeetiketter og krav til emballasje.

Kurset gir en innføring i:

 • Risikoen ved kjemikaliehåndtering
 • Kjemisk helsefare, hvordan kjemiske stoffer påvirker mennesker
 • Kjemiske stoffer og stoffblandinger
 • Stoffkartoteket og datablader
 • Risikovurdering og substitusjon
 • Riktig valg og bruk av personlig verneutstyr
 • Nødvendigheten med bruk av rett verneutstyr
 • Aktuelle lover og forskrifter

Kurset passer for: arbeidsgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR og HMS-personell.

 

Ergonomi

Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt eller ensformig arbeid eller arbeid ved dataskjerm, skal arbeidstakerne iht. “Forskrift om utførelse av arbeid” gis opplæring i: hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig arbeidsteknikk, valg og bruk av arbeidsklær og bruk av hjelpemidler.

Vi tilbyr kurs i ergonomi: 

 • Arbeidsstillinger
 • Gjennomgang av hva god ergonomi er
 • Stress og ergonomi
 • Ergonomi på kontor
 • Ergonomi ved mekanisk tungt arbeid

Kurset tilpasses behov og arbeidsgruppe.

Kurset består av: Undervisning og praktisk opplæring.

Kurset passer for: Arbeidgiver og arbeidstakere, vernetjeneste og tilltisvalgte, HR og HMS-personell.

Medarbeidere i BHT

Reidun Følgesvold

Daglig leder og leder BHT
Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

920 53 420

reidun@mosaicmedical.no

Utdanning:
Ferdig utdannet sykepleier i 2008. Videreutdannelse i HMS- kultur og ledelse.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som bedriftssykepleier/ HMS- rådgiver siden 2015. Stort engasjement for HMS – kultur og ledelse, helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Faglig profil:
HMS – rådgiver, systematisk HMS arbeid, organisasjonskultur, ledelse, krisehåndtering, rus- og spill problematikk, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, arbeidshelseovervåking og kursholder.

Gunnar Lea

Allmennlege/ Bedriftslege/ Medisinsk ansvarlig lege for Mosaic Medical BHT

Utdanning:
Lege. Autorisert petroleumslege, dykkerlege og sjømannslege. Under spesialisering i allmennmedisin.

Faglig profil:
Lang og bred erfaring som bedriftslege. Tidligere fagansvarlig lege for aktuelle rigg/ riggselskap på norsk sokkel. 

Flere års erfaring med allmennmedisin og legevakt.

Hanne Lende

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver

45 83 47 83

hanne@mosaicmedical.no

Utdanning:
Bachelor i sykepleie. Relevant kurset innenfor arbeidsmiljø og helse via. STAMI.  

Yrkeserfaring:
Arbeidet som sykepleier siden 2016. Stort engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid. Jobbet som bedriftssykepleier fra 2021. Bred klinisk sykepleiefaglig kompetanse. 

Faglig profil:
HMS - rådgiver, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, rus- og spill problematikk, arbeidshelseovervåkning og kursholder.

Roza Sargsyan

Yrkeshygieniker/ HMS rådgiver

934 46 506

roza@mosaicmedical.no

Utdanning: kjemiingeniør, videreutdanning i yrkeshygiene fra NTNU

Yrkeserfaring: Arbeidet som yrkeshygieniker/HMS rådgiver i bedriftshelsetjeneste siden 2012. Flere års erfaring som laboratoriet ingeniør.

Faglig profil: Risikovurdering og systematisk HMS – arbeid. Bistå kunder med internkontroll og ISO sertifisering, yrkeshygieniske målinger, HMS- planer, vernerunder, revisjoner, oppfølging av lovkrav og kursholder.

Christine Hole

Fysioterapeut / HMS-rådgiver 

christine@mosaicmedical.no

45 83 47 83

Utdanning:
Ferdig utdannet fysioterapeut i 2005. Videreutdannelse i ergonomi, arbeidshelse og forebyggende arbeid.

Yrkeserfaring:
Arbeidet som behandlende fysioterapi på klinikk (Aktiv Fysioterapi) siden 2007.

Arbeidet som bedriftsfysioterapeut i bedriftshelsetjeneste siden 2007. Stort engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid spesielt rettet mot muskel- og skjelettplager.

Faglig profil:
Ergonomisk kartlegging- og risikovurdering i alle bransjer, opplæring av ansatte i ergonomi og hensiktsmessig arbeidsteknikk i alle bransjer, kartlegging av arbeid med mekanisk vibrasjon, opplæring av ansatte som jobber med mekanisk vibrasjon, HMS – rådgiver, sykefraværsoppfølging og kursholder.

Ofte stilte spørsmål:

Hva en er bedriftshelsetjeneste (BHT)?

En fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid, som består av helse- og vernepersonell med kompetanse på arbeidsmiljø. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten i tråd med lovkravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Er min virksomhet lovpålagt denne tjenesten?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent BHT dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med høyere risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger.

Her kan du se hvilke bransjer som er pliktig til å være tilknyttet denne tjenesten: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/13/13-1/

Er det bare lovpålagte bedrifter som kan være tilknyttet en BHT?

Svaret her er nei. Hver enkelt virksomhet kan selv bestemme om de ønsker å være tilknyttet denne tjenesten. Vår erfaring er at alle bedrifter uavhengig av lovkrav, nyter godt av å være tilknyttet en.

Vårt team vil kunne bistå din virksomhet med HMS- arbeid som;

 • rådgivning i utarbeidelse av HMS – dokumentasjon og lovkrav
 • deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
 • kartlegging og risikovurderinger
 • vernerunder
 • yrkeshygieniske målinger
 • kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
 • sykefraværsoppfølging
 • nærværsarbeid
 • helsefremmende kampanjer
 • helseundersøkelser
 • forebyggende arbeid innen rus – og spill problematikk (oppfølging av enkeltsaker)
 • konflikthåndtering
 • debrifing etter arbeidsulykker
 • arbeidsplassvurderinger
 • lederveiledning ved organisasjonsendringer samt kurs og foredrag etter virksomhetens behov.
Hva skal BHT bistå min bedrift med?

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Vi skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Arbeidsgiver skal sørge for at tjenesten bistår med:

 • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
 • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
 • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
 • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Hvem er godkjent av Arbeidstilsynet?

Her finner du oversikt over offentlig godkjent BHT i ditt område :

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/godkjente-bedriftshelsetjenester/

Hva skjer om en bedrift er pålagt tjenesten, men ikke er det?

Ved et tilsyn fra Arbeidstilsynet vil virksomheter som er lovpålagt å være tilknyttet denne tjenesten få et pålegg om å tilknytte seg en, snarest. Virksomheten vil kunne få dagsbøter for hver dag den står uten.

Ved tilsyn av virksomheter vil Arbeidstilsynet kunne pålegge enhver virksomhet å knytte til seg tjenesten, dersom Arbeidstilsynet ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Hvordan bli bedriftskunde hos oss?

Vi er godkjent av Arbeidstilsynet og vi kan lovlig bistå din virksomhet med systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid.

Ved ønske om et tilbud tilpasset din virksomhets behov, ta kontakt med:

 • Leder, Reidun Følgesvold
 • Tlf: 92053420
 • E-post: reidun@mosaicmedical.no
 • Besøksadresse: Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes

Samarbeidspartnere

Kundeuttalelser

Øster Hus

«En trygg og kompetanserik samarbeidspartner i hverdagen. Godt samarbeid med Mosaic Medical BHT er viktig for å nå våre HMS – mål»

Hegre Auto AS

«Vi bruker Mosaic Medical BHT fordi det utøves særdeles god service. De har et fokus og en trygghet og kompetanse som vi ikke tidligere har vært borti. Her blir vi lenge.»

Daglig leder Jostein Hegre
Hegre Auto AS

Stangeland Maskin AS

«Vi bruker Mosaic Medical som vår bedriftshelsetjeneste, og vi valgte Mosaic gjennom en grundig vurdering av aktuelle leverandører. Grunnen til at Mosaic sto igjen som vinner var de kvalitetene vi nå ser tydelig etter 2 års samarbeid: Ryddige, kompetente, til å stole på, dyktige med folk, tilgjengelige og leveransedyktige».

HMS – KS sjef
Olav Silde